Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Elektik Enerjisi Tüketimi

Süt sığırcılığının asıl iş grubunu süt üretimi oluŞturduğunu, bu işlerde kullanılan elektriksel tüketiciler diğer iş gruplarına göre fazla olduğunu, bunların süt sağma makinası, süt pompası, süt soğutma ünitesi, süt sağma tesisi, kesif yem dağıtıcı, gübre temizleme düzeni ve sıcak su hazırlayıcı ekipmanlar olduğunu belirtmiŞtir.

Süt sığırcılığı iŞletmelerinde enerji tasarrufu sağlayan sistemler”in ayrıntılı verildiği çalıŞmada, süt sağımı için değiŞken devirli vakum pompaları önerilmiŞtir. ÇalıŞmada, bu tip pompaların kullanımı ile elektrik tüketiminde %60’a varan tasarrufun olacağı ve soğutma iŞlemi için yapılacak iyileŞtirmelerin ise ancak büyük iŞletmeler için daha kârlı bir seçim olabileceği ifade edilmiŞtir. İrlanda’da “süt sığırı iŞletmelerinin enerji taleplerinin belirlenmesi” amacıyla yapmıŞ oldukları çalıŞmada, bazı faaliyetlerin toplam elektrik enerjisi tüketim paylarını; süt sağım iŞleminde %20, süt soğutma iŞleminde %31 ve su ısıtma iŞleminde %23 olarak hesaplanmıŞtır.

Kraatz, Almanya’da süt sığırı faaliyetinde kullanılan enerji yoğunluğu değerlendirilmiŞtir. Süt üretim süreçlerindeki elektrik enerjisi tüketiminin iŞletmenin büyüklüğüne, teknik özelliklerine ve kullanılan makinalara göre değiŞim gösterdiğini vurgulamıŞtır. ÇalıŞmada, otomatik sağım sistemlerinin geleneksel sağım sistemlerine göre 17 %25 daha fazla enerji tükettiği, iŞletmelerde en çok elektrik tüketimini sağım vakum pompalarının, süt soğutma ve su ısıtma motorlarının tükettiklerini tespit etmiŞtir. Rusya’da yapılan çalıŞmada, süt sığırcılığında enerji yoğunluğunun en fazla olduğu süreçler süt soğutma, su ısıtma ve havalandırma olduğunu vurgulanmıŞtır. Süt soğutma prosesindeki enerji tüketimini azaltmak amacıyla, sistemde kompresör ile kondansör arasına ısı geri kazanımlı soğutma ünitesi kurulumu önerilmiŞtir.

Kanada’da 215 tarım iŞletmesinde “enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularındaki tüketim ve görüŞlerini tespit etmek” amacıyla yapılan anket çalıŞmasına göre, iŞletme kapasitesine göre elektrik enerjisi tüketim oranının önemli farklılıklar göstermediği, süt sığırcılığı iŞletmesindeki toplam enerji tüketiminde elektrik enerjisinin payı %37.9 olarak belirlenmiŞtir. Süt sığırcılığı iŞletmesinde kullanılan enerjinin önemli kısmının motorlu araçlara, hareketli ekipmanlara, süt soğutma ve aydınlatmaya ait olduğu bildirilmiŞtir. AraŞtırmada, akaryakıt ve elektrik enerjisi maliyetinin gittikçe artması ile iŞletme büyüklüğünün artması durumunda enerji maliyetlerinin daha çok öneme sahip olduğu ve diğer tarım iŞletmelerine göre süt sığırcılığı iŞletmelerindeki enerji maliyetinin 2-3 katı daha fazla olduğu belirtilmiŞtir. Yaptıkları çalıŞmada, süt sığırcılığı yapan üç farklı grup iŞletmede otomatik yemleme, silo dolumu, su pompası ve otomatik yıkama sistemlerinin tüketmiŞ oldukları enerjiyi tespit etmiŞlerdir. Üç grup iŞletmenin 4 farklı noktadaki enerji tüketimleri karŞılaŞtırılmıŞtır (şekil 2.2). Buna göre iŞletmedeki hayvan sayısı arttıkça elektrik enerjisi tüketim miktarı da düŞmekte olduğu belirtilmiŞtir.

Paylaş: